ÜYELİK

Se-Yap, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği Tüzüğünde  (Se-Yap Tüzük) öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri, Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Se-Yap üyesi olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar yarattıkları ve yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Birliğimizde; asil üye, yararlanan üye, ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik bulunmaktadır.

Asil Üye

Birliğe asil üye olabilmek için gereken şartlar:

  • Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak.

Aday Üye

Birlik tüzüğünün  (Se-Yap Tüzük)  14.maddesinin (d) bendinde sayılanlar, altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamazlar ve yönetim organlarında görev alamazlar. Yönetim Kurulu kararı ile altı aydan sonra asil üyeliğe geçebilirler.

Yararlanan Üye

  • Birlik Tüzüğünün 14.maddesinde sayılan asıl üye olma koşullarını taşımayan ancak eseri ya da eser hakkında mevzuatın tanıdığı hakların tamamı ya da bir kısmını miras ya da devren iktisap yoluyla alan, veya haklardan birini ya da daha fazlasını süreli ya da süresiz olarak kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler.
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.