SIKÇA SORULAN SORULAR

Yapımcı kİmdİr?  

Endüstriyel bir faaliyet alanı olarak sinemanın temel unsuru olan yapımcı, film üretim sürecindeki finansal sorumluluğu ve riski üstlenen kişidir. Yapımcı; senarist ve yönetmenlerle görüşmeler yaparak yaratıcı fikir, hikaye ve anlatıları film projelerine dönüştürür, projelerin gerçekleştirilebilmesi için fonlar, ortak yapımcılar, yatırımcılar, dağıtımcılar, sponsorlar gibi gerekli finansman kaynaklarını biraraya getirir. Filmin prodüksiyon aşamasında filmin mevcut bütçe ve takvim doğrultusunda çekimini organize eder, çekimde görev yapacak teknik ve artistik ekibi bir araya getirir. Filmin post prodüksiyon işlemlerinin ardından tanıtım, satış ve dağıtımıyla ilgili faaliyetleri planlar ve yürütür. Böylelikle yapımcı, bir filmin proje geliştirme, finansman, hazırlık, çekim, post prodüksiyon ve pazarlama evrelerinden oluşan tüm üretim ve dağıtım sürecinde aktif rol oynar.

Yapımcı filmin işletilmesinden dolayı oluşan gelirler doğrultusunda finansörlere karşı yükümlülükleri yerine getirir ve film üretimini yapan ile yatırımcı arasında yasal, güvenli bir çalışma zemini oluşturur. Sinema, sosyal ve kültürel yaşamı pozitif yönde doğrudan etkilemesi, istihdam ve ekonomik faaliyet yaratma kapasitesi, yaratıcılığı teşvik etmesi ve ülke tanıtımına katkı sunması gibi özellikleriyle yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşenlerinden biridir. 

Sample large text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Endüstriyel bir faaliyet alanı olarak sinemanın temel unsuru olan yapımcı, film üretim sürecindeki finansal sorumluluğu ve riski üstlenen kişidir. Yapımcı; senarist ve yönetmenlerle görüşmeler yaparak yaratıcı fikir, hikaye ve anlatıları film projelerine dönüştürür, projelerin gerçekleştirilebilmesi için fonlar, ortak yapımcılar, yatırımcılar, dağıtımcılar, sponsorlar gibi gerekli finansman kaynaklarını biraraya getirir. Filmin prodüksiyon aşamasında fil min mevcut bütçe ve takvim doğrultusunda çekimini organize eder, çekimde görev yapacak teknik ve artistik eki bi bir araya getirir. Filmin post prodüksiyon işlemlerinin ardından tanıtım, satış ve dağıtımıyla ilgili faaliyetleri planlar ve yürütür. Böylelikle yapımcı, bir filmin proje geliştirme, finansman, hazırlık, çekim, post pr odüksiyon ve pazarlama evrelerinden oluşan tüm üretim ve dağıtım sürecinde aktif rol oynar. 

Sample text. Click to select the Text Element.

Neden yapımcılık alanında üç meslek bİrlİğİ var? SEYAP’ın dİğer meslek bİrlİklerİnden farkı nedİr?

SE-YAP’ın yanı sıra TESİYAP ve FİYAB da yapımcılık alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Birliğimiz üyeleri, ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası film festivallerine katılan sinema eseri ve dijital platformlar için dijital dizi ve platform filmi üreten bağımsız yapımcılardan oluşmaktadır.

Yapımcı sertİfİkası nedİr?   

18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince film ve fonogram yapımcılarının alması gereken belgedir.

18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince film ve fonogram yapımcılarının alması gereken belgedir.

Yapımcı sertİfİkası başvuruları nasıl yapIlır?  

Yapımcı sertifikası başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan Sertifika Başvuruları linki üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulması ile film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. 

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Yapımcı sertifikası başvurusu , Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan Sertifika Başvuruları linki üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulması ile film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. 

Yapımcı sertİfİkası İçİn gereken belgeler nelerdİr?  

(4 yıl geçerli)

  • Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
  • Vergi numarası beyanı
  • İmza sirküleri veya vekaletname

Yapımcı sertifikasının ücreti 1 Ocak 2022’den itibaren 250 TL’dir.

Zorunlu Kayıt Tescİl Nedİr?  

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın; sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

Si ne ma ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıl arı tarafından, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın; sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

İsteğe Bağlı Kayıt Tescİl Nedİr?  

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kay ı t-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

Türkİye’de sİnema fİlmlerİ İçİn proje gelİştİrme fonları nelerdİr?  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema filmlerinin yapım öncesi desteği kapsamında senaryo ve diyalog yazımı desteğinin yanı sıra sinema filmlerinin yapım öncesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere toplam 17 kategoride destek vermektedir. 

Ortak marketleri ve proje geliştirme platfromları arasında İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar ve Türkiye-Almanya Ortak Yapım Fonu; Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum ve Ankara Film Festivali kapsamında verilen Proje Geliştirme Desteği yer almaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema filmlerinin yapım öncesi desteği kapsamında senaryo ve diyalog yazımı desteğinin yanı sıra sinema filmlerinin yapı m öncesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere toplam 17 kategoride destek vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:https://sinema.ktb.gov.tr

Ortak marketleri ve proje geliştirme platfromları arasında İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar ve Türkiye-Almanya Ortak Yapım Fonu; Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum ve Ankara Film Festivali kapsamında verilen Proje Geliştirme Desteği yer almaktadır.

Sample text. Click to select the Text Element.

                                                       sayfasında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz için whatsapp hattımızdan mesaj atabilir veya e-posta atabilirsiniz.​ 

https://www.se-yap.org.tr/uyelik-basvurusu/